Hubert Platt Main, 1839-1925
Dịch lời của Fanny Crosby

Câu 1

1.Ta thật là con thơ dại,

Miệng còn hôi sữa kìa;

Nhưng có phép khẩn xin hoài,

Điều Jê-sus hứa kia.

Điệp khúc

Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

Nếu nay quy phục hoài,

Được làm bạn thiết với Chúa Jê-sus,

Y như hứa ngôn Ngài.

Câu 2

2.Được làm bạn cùng Jê-sus,

điều vui thích rày;

Kinh Thánh phán hứa muôn đời,

ơn thật quý thay.

Điệp khúc

Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

Nếu nay quy phục hoài,

Được làm bạn thiết với Chúa Jê-sus,

Y như hứa ngôn Ngài.

Câu 3

3.Được làm bạn cùng Jê-sus,

Được đồng đi với Ngài;

-sus ấp yêu ta hoài,

Hằng vo đầu nắm tay.

Điệp khúc

Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

Nếu nay quy phục hoài,

Được làm bạn thiết với Chúa Jê-sus,

Y như hứa ngôn Ngài.

Câu 4

4.Ta lòng dặn lòng đêm ngày,

Thành thật yêu mến Ngài;

Sau chắc chắn lên thiên đài,

Cùng vui vầy trước ngai.

Điệp khúc

Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

Nếu nay quy phục hoài,

Được làm bạn thiết với Chúa Jê-sus,

Y như hứa ngôn Ngài.

Mới truy cập