John H. Stockton, 1813-1877
Dịch lời của J. H. Stockton

Câu 1

1.Người [G]tội nên vội quay bước bữa [D7]nay

Chạy [G]đến với Jê-sus [D7]ngay,

Tin [G]quyết Chúa [G7]đã thay [C]anh lâm hình,

Lòng [G]liền được [D7]Chúa tái [G]sinh.

Điệp khúc

[G]Chỉ tin nơi Ngài, [C]duy nhờ [G]cậy Ngài,

Đừng bê [Em]trễ rày [D7]mai;

[G]Chúa chắc [G7]cứu anh, [C]anh đừng [G]ngại rày,

Ngài vui [D7]cứu anh [G]ngay.

Câu 2

2.Ngài [G]đành dâng mình tuôn huyết báu [D7]ra,

Diệu [G]pháp cứu rỗi hồn [D7]ta;

Kia, [G]suối huyết [G7]báu mau [C]mau gieo mình,

Lòng [G]sạch như [D7]tuyết tinh [G]anh.

Điệp khúc

[G]Chỉ tin nơi Ngài, [C]duy nhờ [G]cậy Ngài,

Đừng bê [Em]trễ rày [D7]mai;

[G]Chúa chắc [G7]cứu anh, [C]anh đừng [G]ngại rày,

Ngài vui [D7]cứu anh [G]ngay.

Câu 3

3.Ngài [G]là lẽ thật, sự sống, lối [D7]đi,

Dìu [G]dắt đến chốn trường [D7]hi;

Nên [G]hãy kíp [G7]đến tin [C]danh Jê-sus,

Gội [G]nhuần hạnh [D7]phước muôn [G]thu.

Điệp khúc

[G]Chỉ tin nơi Ngài, [C]duy nhờ [G]cậy Ngài,

Đừng bê [Em]trễ rày [D7]mai;

[G]Chúa chắc [G7]cứu anh, [C]anh đừng [G]ngại rày,

Ngài vui [D7]cứu anh [G]ngay.

Câu 4

4.Nguyền [G]cùng gia nhập Hội Thánh khiết [D7]cao,

Đồng [G]tiến đến chốn lạc [D7]dao;

Chung [G]sống cảnh [G7]thú vui [C]nơi thiên đàng,

Đời [G]đời được [D7]phước vẻ [G]vang.

Điệp khúc

[G]Chỉ tin nơi Ngài, [C]duy nhờ [G]cậy Ngài,

Đừng bê [Em]trễ rày [D7]mai;

[G]Chúa chắc [G7]cứu anh, [C]anh đừng [G]ngại rày,

Ngài vui [D7]cứu anh [G]ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập