H. P. Danks, c. 1903
Phan Đình Liệu, 1929

Câu 1

1.Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh,

Là Cha ái từ chân thành;

Trời, sao, đất, sông, núi, bể khơi,

Làm ra bởi quyền năng Trời.

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan,

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 2

2.Lòng tôi chỉ trông nước Trời thánh,

Là nơi bất dạ thiên thành;

Ngàn muôn thuở Chân Chúa sáng soi,

Vào đây phỉ tình vui hoài.

Nay Jê-sus gần tái lâm rồi,

Tôi trông mong ngày Chúa của tôi,

Mau mau đến cất chúng ta lên trời,

Sống thanh bình ngàn muôn đời.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 3

3.Lòng tôi mãi thương những người thánh,

Là con của một Cha lành;

Lòng thương tưởng cho đến mãi luôn,

Hồi vui vẻ, hồi lo buồn.

Anh em ta đồng ý chung tình,

Giao thông trong một Đức Thánh Linh,

Khi đau đớn, lúc hiểm nguy thương cùng,

Chúa lai hồi được tương phùng.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Mới truy cập