William B. Bradbury, 1853
Dịch lời của William B. Tappan, 1822

Câu 1

1.Khuya nay trên đỉnh núi Ô-li-ve,

Sao thưa lu li cảnh trông đê mê,

Giữa lâm viên thâm u đêm hiu quạnh

Jê-sus đau thương cầu nguyện một mình.

Câu 2

2.Khuya nay Jê-sus lánh xa nhân gian,

đơn giao tranh với bao nguy nan,

Chính môn sinh thân yêu naytình,

Nào hay tâm thương, lụy sầu Thầy mình.

Câu 3

3.Khuya nay do gánh ác muôn muôn dân,

Châu rơi pha huyết“Thống khổ nhân”

Dẫu -sus đau thương thâu đêm dài,

Cha yêu thương nào đành lìa Ngài.

Câu 4

4.Khuya nay văng vẳng,trên thinh không

Thiên ca duy thiên sứ nghe tinh thông,

Thế gian đâu ai am tri giai vận

Làm êm thương tâm Jê-sus vài phân.

Mới truy cập