H. P. Danks, c. 1903
Phan Đình Liệu, 1929

Mới truy cập