George W. Cooke
Dịch lơi của G. W. Cooke

Câu 1

Lòng tôi vui vẻ, vui, vui, vui, vui, vuicùng,

hớn hở muôn trùng, hớn hở lạ lùng,

Vì ân điển Chúa cứu tôi Nên tôi vuihồi,

Hớn hở khen Ngài chẳng thôi.

Mới truy cập