George F. Root, 1820-1895
Dịch lời của G. F. Root

Câu 1

1.Mau đến theo Jê-sus, sao trễ nải hoài,

Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài;

-sus đang chờ đợi ta chính hôm nay,

Dịu dàng gọi: “Con đến đây!”.

Điệp khúc

-sus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay ta nhóm hớn hở tôn vinh danh Ngài;

Khi Chúa trở lại cùng nhau nhóm quanh Ngài,

cùng Jê-sus sung sướng hoài.

Câu 2

2.Xưa Chúa ta truyền “Đừng ngăn trở nhi đồng”,

Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng;

Tin Chúa nay là phần ơn phước lâu dài,

Đừng còn hẹn nay hứa mai.

Điệp khúc

-sus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay ta nhóm hớn hở tôn vinh danh Ngài;

Khi Chúa trở lại cùng nhau nhóm quanh Ngài,

cùng Jê-sus sung sướng hoài.

Câu 3

3.Nên nhớ luôn rằng Ngài đang ở với mình,

Mạng lịnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành;

Ta khá nghe lời Ngài văng vẳng đang còn:

“Này, lại đây mau, các con!”.

Điệp khúc

-sus đã cứu chúng ta vui mừng thay!

Nay ta nhóm hớn hở tôn vinh danh Ngài;

Khi Chúa trở lại cùng nhau nhóm quanh Ngài,

cùng Jê-sus sung sướng hoài.

Mới truy cập