H. P. Danks, c. 1903
Phan Đình Liệu, 1929

Câu 1

1.Lòng tôi [Eb]vẫn tin Chúa Trời [Eb]thánh,

Là Cha [Eb]ái từ [Bb]chân [Eb]thành;

Trời, sao, [Eb]đất, sông, núi, bể khơi,

Làm ra [Eb]bởi quyền [Bb7]năng [Eb]Trời.

Tin Jê-[Eb]sus lìa [C]bỏ ngôi [Fm]vàng,

Thương nhân [Bb7]gian đành chết huyết [Eb]chan,

Tôi tin [Eb]chắc Đức Thánh Linh [Fm]lâm trần,

[Ab]Cả ba [Eb]hiệp một [Bb7]Chân [Eb]Thần.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 2

2.Lòng tôi [Eb]chỉ trông nước Trời [Eb]thánh,

Là nơi [Eb]bất dạ [Bb]thiên [Eb]thành;

Ngàn muôn [Eb]thuở Chân Chúa sáng soi,

Vào đây [Eb]phỉ tình [Bb7]vui [Eb]hoài.

Nay Jê-[Eb]sus gần [C]tái lâm [Fm]rồi,

Tôi trông [Bb7]mong ngày Chúa của [Eb]tôi,

Mau mau [Eb]đến cất chúng ta [Fm]lên trời,

[Ab]Sống thanh [Eb]bình ngàn [Bb7]muôn [Eb]đời.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 3

3.Lòng tôi [Eb]mãi thương những người [Eb]thánh,

Là con [Eb]của một [Bb]Cha [Eb]lành;

Lòng thương [Eb]tưởng cho đến mãi luôn,

Hồi vui [Eb]vẻ, hồi [Bb7]lo [Eb]buồn.

Anh em [Eb]ta đồng [C]ý chung [Fm]tình,

Giao thông [Bb7]trong một Đức Thánh [Eb]Linh,

Khi đau [Eb]đớn, lúc hiểm nguy [Fm]thương cùng,

[Ab]Chúa lai [Eb]hồi được [Bb7]tương [Eb]phùng.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập