John T. Grape, 1833
Dịch lời của H. M. Hall, 1818

Câu 1

1.Tôi nghe tiếng Christ đang truyền:

“Lực con trăm phần ươn yếu,

Thì nên thức canh, tâm nguyền,

Tìm trong chính ta mọi điều.”

Điệp khúc

Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ Ngài;

Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai,

dẫu tội đỏ như son mài.

Câu 2

2.Rày tôi thấy trong tâm thần

Quyền năng Christ thật vô đối;

Bịnh phung chữa cho sạch ngần,

Lòng đá đánh tiêu tan rồi.

Điệp khúc

Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ Ngài;

Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai,

dẫu tội đỏ như son mài.

Câu 3

3.Lòng tôi chứa bao tội trần,

Nhận ơn trên trời vô giá,

Dầm huyết, áo tôi tinh ngần,

Nhờ Chiên-gô-tha.

Điệp khúc

Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ Ngài;

Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai,

dẫu tội đỏ như son mài.

Câu 4

4.Rồi đây ở trước ngai trời,

Hồn, thân trong Christ tươi mới,

Miệng tôi nhắc luôn luôn lời:

“Thập giá cứu phương muôn đời!”

Điệp khúc

Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ Ngài;

Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai,

dẫu tội đỏ như son mài.

Mới truy cập