Câu 1

1.Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh,

Là Cha ái từ chân thành;

Trời, sao, đất, sông, núi, bể khơi,

Làm ra bởi quyền năng Trời.

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan,

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 2

2.Lòng tôi chỉ trông nước Trời thánh,

Là nơi bất dạ thiên thành;

Ngàn muôn thuở Chân Chúa sáng soi,

Vào đây phỉ tình vui hoài.

Nay Jê-sus gần tái lâm rồi,

Tôi trông mong ngày Chúa của tôi,

Mau mau đến cất chúng ta lên trời,

Sống thanh bình ngàn muôn đời.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Câu 3

3.Lòng tôi mãi thương những người thánh,

Là con của một Cha lành;

Lòng thương tưởng cho đến mãi luôn,

Hồi vui vẻ, hồi lo buồn.

Anh em ta đồng ý chung tình,

Giao thông trong một Đức Thánh Linh,

Khi đau đớn, lúc hiểm nguy thương cùng,

Chúa lai hồi được tương phùng.

Điệp khúc

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan.

Tôi tin chắc Đức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập