George C. Stebbins, 1901
Dịch lời của Carrie E. Breck

Câu 1

1.Vượt [Ab]qua bao giai điệu [Db]trong đời [Ab]nầy,

[Eb7] Vượt [Ab]bao cơn cạnh tranh, [Bb]lỗ, lời [Eb]đấy,

Vượt [Ab]trên bao tiếng khóc [Eb]hay tiếng [Db]cười,

Tôi [Ab]được nghe chuyện thập [Eb7]giá đẹp [Ab]tươi;

Ấy [Eb7]tích Jê-sus từ bi bác [Ab]ái,

Đã [Fm]cho bao tội nhân [Bb7]hết bi [Eb]ai,

Lại [Ab]ban thiên quốc kế [Eb7]nghiệp vững [Db]vàng,

Muôn [Ab]đời vui mừng, sung [Eb7]sướng, bình [Ab]an.

Điệp khúc

Nầy chuyện [Ab]xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa [Fm]trong tâm thần mến [Eb]ưa;

Dầu trời [Ab]qua hay đất kia [Eb]thay dời,

Chuyện đây [Eb7]vẫn cao quý muôn [Ab]muôn đời,

Về thập [Ab]giá cứu [Ab7]ân diệu [Db]bấy,

Về thập [Ab]giá chuộc [Eb7]cứu linh [Ab]thay!

Câu 2

2.Nào [Ab]ai, duy Jê-sus [Db]mang nhục [Ab]hình,

[Eb7] Nào [Ab]chiên con hiền như [Bb]Chúa bị [Eb]đánh,

Đầu [Ab]ai kham chiếc mão [Eb]gai khổ [Db]nàn,

Tim [Ab]nào do tội tôi [Eb7]phải đập [Ab]tan;

Chẳng [Eb7]có chân ai bị đinh khổ [Ab]thống,

Cũng [Fm]không tay nào vui [Bb7]phó nhưng [Eb]không,

Nào [Ab]ai như Thánh Tử [Eb7]vui giáng [Db]trần,

Đem [Ab]tình yêu liều thân [Eb7]cứu tội [Ab]nhân.

Điệp khúc

Nầy chuyện [Ab]xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa [Fm]trong tâm thần mến [Eb]ưa;

Dầu trời [Ab]qua hay đất kia [Eb]thay dời,

Chuyện đây [Eb7]vẫn cao quý muôn [Ab]muôn đời,

Về thập [Ab]giá cứu [Ab7]ân diệu [Db]bấy,

Về thập [Ab]giá chuộc [Eb7]cứu linh [Ab]thay!

Câu 3

3.Ồ, [Ab]khen thay thập tự [Db]vinh[Ab]hồi,

[Eb7][Ab]nơi Jê-sus cam [Bb]chết[Eb]tôi!

Vinh [Ab]thay cây gỗ huyết [Eb]lưu cứu [Db]phò,

Cho [Ab]hồn nô lệ nay [Eb7]hưởng tự [Ab]do!

Vững [Eb7]chãi thay thập tự luôn chói [Ab]sáng,

Để [Fm]muôn dân nhận tin [Bb7]Chúa vinh [Eb]quang,

Lòng [Ab]yêu thương Chúa nhân [Eb7]gian khó [Db]dò,

Duy [Ab]một Thiên Phụ xưa [Eb7]khải thị [Ab]cho.

Điệp khúc

Nầy chuyện [Ab]xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa [Fm]trong tâm thần mến [Eb]ưa;

Dầu trời [Ab]qua hay đất kia [Eb]thay dời,

Chuyện đây [Eb7]vẫn cao quý muôn [Ab]muôn đời,

Về thập [Ab]giá cứu [Ab7]ân diệu [Db]bấy,

Về thập [Ab]giá chuộc [Eb7]cứu linh [Ab]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập