George C. Stebbins, 1906
Dịch lời của Flora Kirkland

Câu 1

1.Đương cơn [F]sóng lo buồn lớp [C7]lớp tuôn,

Khi đau đớn như dòng nước [F7]cuốn,

Kia, nghe [F]tiếng âm [Dm]nhạc thánh [Gm]quốc vang,

Lòng tươi [F]sáng, sầu [C7]não tiêu [F]tan.

Điệp khúc

Quý báu [C7]bấy âm nhạc Kinh [F]Thánh nầy,

Tiên tri [Bb]thánh dân [D7]nghe tường [Gm]thay!

Khi đớn [C7]đau, ban hy vọng [F]dường bao,

Thánh Kinh [F]âm nhạc [C7]rất thanh [F]cao!

Câu 2

2.Nghe văng [F]vẳng: “Ta hằng ở [C7]với ngươi,”

Nghe lanh lảnh: “Ngươi đừng bối [F7]rối;”

Nương bên [F]Đấng ta [Dm]toàn tín [Gm]bấy lâu,

Còn chi [F]khiến lòng [C7]phải lo [F]âu?

Điệp khúc

Quý báu [C7]bấy âm nhạc Kinh [F]Thánh nầy,

Tiên tri [Bb]thánh dân [D7]nghe tường [Gm]thay!

Khi đớn [C7]đau, ban hy vọng [F]dường bao,

Thánh Kinh [F]âm nhạc [C7]rất thanh [F]cao!

Câu 3

3.Anh lâm [F]phải con đường bế [C7]tắc chăng?

Jê-sus lấy mắt hằng dẫn [F7]dắt;

Nay anh [F]há lo [Dm]buồn núng [Gm]đức tin?

Jê-sus [F]đáp lời [C7]trước khi [F]xin.

Điệp khúc

Quý báu [C7]bấy âm nhạc Kinh [F]Thánh nầy,

Tiên tri [Bb]thánh dân [D7]nghe tường [Gm]thay!

Khi đớn [C7]đau, ban hy vọng [F]dường bao,

Thánh Kinh [F]âm nhạc [C7]rất thanh [F]cao!

Câu 4

4.Anh mê [F]mỏi chăng? lời Chúa [C7]chớ quên:

“Ai đang mỏi mê, nầy hãy [F7]đến,”

Anh đang [F]rối reng [Dm]ngày sắp [Gm]đến ư?

Ngài ban [F]sức càng [C7]sống dinh [F]dư.

Điệp khúc

Quý báu [C7]bấy âm nhạc Kinh [F]Thánh nầy,

Tiên tri [Bb]thánh dân [D7]nghe tường [Gm]thay!

Khi đớn [C7]đau, ban hy vọng [F]dường bao,

Thánh Kinh [F]âm nhạc [C7]rất thanh [F]cao!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập