Câu 1

1.Vượt qua bao giai điệu trong đời nầy,

Vượt bao cơn cạnh tranh, lỗ, lời đấy,

Vượt trên bao tiếng khóc hay tiếng cười,

Tôi được nghe chuyện thập giá đẹp tươi;

Ấy tích Jê-sus từ bi bác ái,

Đã cho bao tội nhân hết bi ai,

Lại ban thiên quốc kế nghiệp vững vàng,

Muôn đời vui mừng, sung sướng, bình an.

Điệp khúc

Nầy chuyện xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa;

Dầu trời qua hay đất kia thay dời,

Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời,

Về thập giá cứu ân diệu bấy,

Về thập giá chuộc cứu linh thay!

Câu 2

2.Nào ai, duy Jê-sus mang nhục hình,

Nào chiên con hiền như Chúa bị đánh,

Đầu ai kham chiếc mão gai khổ nàn,

Tim nào do tội tôi phải đập tan;

Chẳng chân ai bị đinh khổ thống,

Cũng không tay nào vui phó nhưng không,

Nào ai như Thánh Tử vui giáng trần,

Đem tình yêu liều thân cứu tội nhân.

Điệp khúc

Nầy chuyện xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa;

Dầu trời qua hay đất kia thay dời,

Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời,

Về thập giá cứu ân diệu bấy,

Về thập giá chuộc cứu linh thay!

Câu 3

3.Ồ, khen thay thập tự vinhhồi,

nơi Jê-sus cam chếttôi!

Vinh thay cây gỗ huyết lưu cứu phò,

Cho hồn nô lệ nay hưởng tự do!

Vững chãi thay thập tự luôn chói sáng,

Để muôn dân nhận tin Chúa vinh quang,

Lòng yêu thương Chúa nhân gian khó dò,

Duy một Thiên Phụ xưa khải thị cho.

Điệp khúc

Nầy chuyện xưa, chuyện rất xưa,

Chuyện thập giá xưa trong tâm thần mến ưa;

Dầu trời qua hay đất kia thay dời,

Chuyện đây vẫn cao quý muôn muôn đời,

Về thập giá cứu ân diệu bấy,

Về thập giá chuộc cứu linh thay!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập