Trích soạn bởi Edward Husband, 1871
Dịch lời của W. W. How, 1867

Câu 1

1.Ôi, -sus đứng trước cửa tâm,

Xưa nay gài kín âm thầm,

Đang mong chờ ta mở cửa xong,

Cho Ngài bước ngaylòng:

Nầy hỡiđốc đồ ta nay,

Mang hiệu ấy gẫm hổ thay,

Chúa cửa lòng chẳng mở ra,

Khá lâu Ngài chờ chúng ta.

Câu 2

2.Ôi, -sus vẫncửa kia,

Hai tay còn dấu đinh kìa,

Nơi sơn đình lưu dấu mão gai,

Trên mặt ngấn châu dọc dài:

Ôi, đức yêu thương Ngài lớn, sâu,

Đợi chờ trước cửa đã lâu!

Ôi, then ác tội cũng gớm thay,

Khóa tâm môn nầy bấy nay!

Câu 3

3.Ôi, -sus khuyên nhủ thiết tha,

Câu khiêm nhường, tiếng ôn hòa:

“Ta xưacon đã xả sinh,

Các con đãi tatình”

Ôi, Chúa chúng tôi thẹn lắm thay!

Nguyền đồng mở các cửa nay,

Xin trong lòng của chúng tôi,

luôn muôn đời chẳng thôi.

Mới truy cập