William B. Bradbury, 1849
Dịch lời của Charlotte Eliott, 1836

Câu 1

1.Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi,

Chỉ huyết Jê-sus đã đổ thay rồi;

Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Câu 2

2.Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy một pháp môn,

thể gội sạch vết uế tâm hồn

Nhờ huyết Jê-sus tội khiên tiêu biến,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Câu 3

3.Kìa, tâm tôi phải dập dồi lắm thay,

Với cuộc phân tranh lẩn quẩn nghi hoài,

Bề trong giao chiến, ngoài luôn xao xuyến,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Câu 4

4.Dầu tâm đau khổ, thân nghèo, mắt đui,

Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn trời,

Giàu sang, thanh khiết, trùng sanh, vinh hiển,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Câu 5

5.Dầu tôi như thế, Jê-sus thứ tha,

Phóng thích, gội sạch, tiếp rướcnhà;

Lời Cha tuyên hứa, lòng tin, quyết tiến,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Câu 6

6.Dầu tôi gian ác, ơn Ngài xóa bôi,

Nỗi chướng ngại lòng Chúa phá tan rồi;

Từ đây tôi quyết thuộc Chúa vĩnh viễn,

Điệp khúc

Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

Mới truy cập