John Zundel, 1870
Dịch lời của Charles Wesley, 1747

Câu 1

1.Nguyện tình yêu thượng giới giáng lâm ngay,

Yêu tuyệt đối kia hoan lạc trời;

Nguyện đặt ngôi Ngài giữa chúng tôi nay,

Nguyện điểm trang ơn thiêng đẹp tươi.

-sus ôi, chân từ ái duy Ngài,

Yêu sao thánh khiết, sâu thẳm thay!

Cầu Ngài đem sự cứu rỗi không phai,

Ngự đến mỗi tâm run sợ đây.

Câu 2

2.Nguyệnhơi bằng Thánh Linh yêu thương,

đầy mỗi tâm đang lo buồn;

Nguyện cùng được thừa kế phước cương,

Nguyện thảy nghỉ yên như dự ngôn.

Xin xua bao vi phạm khỏi tâm nầy,

Xin mau phóng thích tâm chúng tôi,

Thành toàn An-pha, Ô-mê-ga nay,

Nguồn gốc đức tin duy Ngài thôi.

Câu 3

3.Mời Ngài ngự vào, hỡi Đấng thiêng liêng,

Ban đầy chúng tôi sinh mạng Ngài;

Lòng nầy nguyện Ngài đến cách tất nhiên,

Ngự mãi mãi nơi tâm điền đây.

Nơi thiên binh cung dịch Chúa tận thiền,

Vui ca chúc luôn luôn trước ngai,

Hằng cầu nguyện tụng tán Chúa biên,

Thần ái Chúa vinh diệu nào phai.

Câu 4

4.Nguyện thành toàn vật Chúa tái tân nay,

Xin làm chúng tôi luôn sạch ngần;

Nguyện được xem dòng cứu rỗi láng lai,

Nguyện giúp chúng tôi luôn phục hưng.

Mong sao khi lên nhận chỗ trên trời,

Trông vinh hiển đến vinh hiển luôn,

Cùng đội kim miện trước Chúa vui tươi,

Ngập bể ái, kinh ngạc, tụng tôn.

Mới truy cập