John R.Sweney,1879

Câu 1

1.Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian,

Bởi lỗi tôi Ngài tuôn huyết tràn;

Lòng nhân ái, ai nào so sánh ngang,

Bởi quá thương, Ngài bỏ mạng vàng.

Điệp khúc

Ơn trên thấm khắp hoàn vũ xa gần,

Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa;

Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân,

Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

Câu 2

2.Trần gian khổ, trăm ngàn xưa Chúa mang,

Cứu những ai, lòng tin vững vàng.

Nhìn xem chỗ hông Ngài xưa huyết chan,

Chữ hiếu trung, lòng phải dặn lòng.

Điệp khúc

Ơn trên thấm khắp hoàn vũ xa gần,

Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa;

Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân,

Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

Câu 3

3.Lòng sâu cảm nơi Ngài tuôn huyết ra,

Rửa lỗi xưa, hằng trong trắng ngà,

Ngày đêm gõ, mong vào nơi cửa ta,

Kíp mở ra, mời Chúa trị nhà.

Điệp khúc

Ơn trên thấm khắp hoàn vũ xa gần,

Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa;

Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân,

Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

Câu 4

4.Cùng ai ngỏ đôi lời khuyên khá nghe.

Tỉnh thức canh, nhìn quanh bốn bề.

Đừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê,

Lúc tái lâm, cùng Chúa dựa kề.

Điệp khúc

Ơn trên thấm khắp hoàn vũ xa gần,

Nhắc đến ơn, lòng thêm tưởng Chúa;

Vì thương bỏ ngôi trời, toan cứu dân,

Bởi lỗi tôi Ngài phải hạ trần.

Mới truy cập