D. B. Towner, 1850-1919
Dịch lời của James M. Gray, 1851-1935

Câu 1

1.Ta [D]nay được ơn cứu

không nhờ [A7]chi bạc hay là vàng;

Muôn [A7]kim tiền không [D]thể

đem mua [A7]linh hồn nghèo [D]nàn;

Duy công việc Jê-sus

trên cây [Em]gỗ nghĩa nhân [D]kiêm toàn,

[E7]nền ban ơn chẩn cứu,

huyết [A]Chúa [E7]xưa tuôn [A]tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc [D]cứu chẳng do bạc [A7]với vàng,

Duy ân [A7]điển cứu ta hoàn [D]toàn;

Tại thập tự [D]giá huyết Jê-sus [G]tuôn tràn,

Bởi ái [D]tâm, hy [A7]sinh mọi [D]đàng.

Câu 2

2.Ta [D]nay được ơn cứu

không nhờ [A7]chi bạc hay là vàng;

Nguyên [A7]con dòng A-[D]đam,

sanh trong [A7]ô tội bần [D]hàn

Duy công việc Jê-sus

trên cây [Em]gỗ nghĩa nhân [D]kiêm toàn,

[E7]nền ban ơn chẩn cứu,

huyết [A]Chúa [E7]xưa tuôn [A]tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc [D]cứu chẳng do bạc [A7]với vàng,

Duy ân [A7]điển cứu ta hoàn [D]toàn;

Tại thập tự [D]giá huyết Jê-sus [G]tuôn tràn,

Bởi ái [D]tâm, hy [A7]sinh mọi [D]đàng.

Câu 3

3.Ta [D]nay được ơn cứu

không nhờ [A7]chi bạc hay là vàng;

Bao [A7]nhiêu điều răn [D]thánh

xưa ngăn [A7]trên đường phục [D]hoàn

Duy công việc Jê-sus

trên cây [Em]gỗ nghĩa nhân [D]kiêm toàn,

[E7]nền ban ơn chẩn cứu,

cất [A]hết [E7]bao kinh [A]hoàng.

Điệp khúc

Hiện ta đắc [D]cứu chẳng do bạc [A7]với vàng,

Duy ân [A7]điển cứu ta hoàn [D]toàn;

Tại thập tự [D]giá huyết Jê-sus [G]tuôn tràn,

Bởi ái [D]tâm, hy [A7]sinh mọi [D]đàng.

Câu 4

4.Ta [D]nay được ơn cứu

không nhờ [A7]chi bạc hay là vàng;

Xưa [A7]nay về thiên [D]quốc

ai hay [A7]mua chuộc dặm [D]đàng;

Duy công việc Jê-sus

trên cây [Em]gỗ nghĩa nhân [D]kiêm toàn,

[E7]nền ban ơn chẩn cứu,

huyết [A]Chúa [E7]xưa tuôn [A]tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc [D]cứu chẳng do bạc [A7]với vàng,

Duy ân [A7]điển cứu ta hoàn [D]toàn;

Tại thập tự [D]giá huyết Jê-sus [G]tuôn tràn,

Bởi ái [D]tâm, hy [A7]sinh mọi [D]đàng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập