Aaron Williams, 1760
Dịch lời của Timothy Dwight, 1800

Câu 1

1.Lòng tôi yêu Giáo hội thay,

Chỗ Chúatrú xưa nay;

Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy,

Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.

Câu 2

2.Lòng tôi yêu Giáo hội thay,

Trước Chúa vách thánh chẳng lay,

Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái,

Săn sóc giống con ngươi Ngài.

Câu 3

3.Lòng tôi nhơn Giáo hội đây,

Tuôn nước mắt khẩn đảo nay;

Bởi yêu thương Giáo Hội tôi lo lắng

Cho đến lúc hết nhọc nhằn.

Câu 4

4.Điều vui hơn hết lòng ưa:

Hội Thánh noi dấu Chúa xưa,

Cảm thông, giao kết ngọt ngào cao quý,

Ca khúc yêu thương muôn thì.

Câu 5

5.Thật như Kinh Thánh bền lâu,

Hội Thánh rực rỡ kém đâu,

Hiển vinh, hạnh phước nghìn thuđối,

Trên đất cũng như trên trời.

Mới truy cập