Câu 1

Duy một cửa vô thiên đàng,

Mà chia hai phía rất khác;

Phía trong với phía ngoài;

Bạn đứng trên phía nào?

Duy một cửa vô thiên đàng,

chia hai phía rất khác.

Chính tôi đứng phía trong,

Bạn đã đứng bên nào?

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập