Câu 1

[G]Duy một cửa vô thiên đàng,

Mà chia hai phía rất [G]khác;

[C]Phía trong với [G]phía ngoài;

Bạn [A7]đứng trên phía [D]nào?

[G]Duy một cửa vô thiên đàng,

[G]chia hai phía rất khác.

[C]Chính tôi đứng [G]phía trong,

Bạn [G]đã [D7]đứng bên [G]nào?


Danh sách hợp âm

Mới truy cập