Thomas Dorsey, 1933
Lời dịch của T. Dorsey, 1933

Câu 1

1.Nhìn dòng đời dần dần trôi,

Cứu Chúa ôi! Xin mau gần con,

con nao sờn lòng sầu vương yếu đuối luôn

Khi muôn hướng bão táp luôn,

bóng tối buông mây che đời con,

xin đi cùng con, và không

bỏ con trong mỏi mòn.

Câu 2

2.Đời mịt ngàn ngàn phương,

Cứu Chúa ôi! Xin mau dìu con,

xin tay Ngài đầy tình thương dắt dẫn con

Qua mưa gió thắng khó nguy,

đuổi bóng đêm xua mây sầu tan,

xin đi cùng con, và không

bỏ con khi ngày tàn.

Câu 3

3.Hồi thuyền đời bềnh bồng trôi,

Cứu Chúa ôi! Xin luôn phủ bao,

con lo sợ nhìn đại dương sóng ngất cao

Con kinh hãi thấy gió lay,

sóng bấp bênh xô con thuyền chênh,

xin đưa đường con, và không

bỏ con đi một mình.

Câu 4

4.Dù ngày vàng dần dần qua,

Cứu Chúa ôi! Xin ban bình an,

Khi con gửi vào thời gian hết tháng năm

Theo mơ ước mái tóc xanh,

cũng biến đi, phai đi thôi,

xin cho hồn con, và yên

nghỉ bên Cha đời đời.

Mới truy cập