A. J. Showalter
Dịch lời của E. A. Hoffman, 1839-1929

Câu 1

[A]1.Phước bấy mối giao thân,

[Bm]phước bấy [D]mối vui thần,

[A]Giờ[F#m]tôi dựa nương

tay [A]Chúa vĩnh [E7]sinh;

[A]Lớn bấy chốn an thân,

[Bm]lớn bấy [D]phước siêu trần,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.

Điệp khúc

Quyết [F#m]nương, [D]nương vào,

[A]Bình an vượt bao

nguy biến khiếp [E7]kinh;

[A]Quyết [A7]nương, [D]nương vào,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.

Câu 2

[A]2.Cứ tiến bước vững an,

[Bm]lướt đến [D]chốn thiên đàng,

[A]Giờ[F#m]tôi dựa nương

tay [A]Chúa vĩnh [E7]sinh;

[A]Lối chánh Chúa sẵn ban,

[Bm]bước tới [D]thấy huy hoàng,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.

Điệp khúc

Quyết [F#m]nương, [D]nương vào,

[A]Bình an vượt bao

nguy biến khiếp [E7]kinh;

[A]Quyết [A7]nương, [D]nương vào,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.

Câu 3

[A]3.Chẳng khiếp, chẳng phân vân,

[Bm]quyết cứ [D]vững tinh thần,

[A]Giờ[F#m]tôi dựa nương

tay [A]Chúa vĩnh [E7]sinh;

[A]Phước thái thắm tâm thần

[Bm]lúc[D]Jê-sus gần,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.

Điệp khúc

Quyết [F#m]nương, [D]nương vào,

[A]Bình an vượt bao

nguy biến khiếp [E7]kinh;

[A]Quyết [A7]nương, [D]nương vào,

[A]Giờ mà tôi dựa nương

tay [E7]Chúa vĩnh [A]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập