Twila Paris
Dịch lời của T.Paris

Câu 1

1.Lạy Cứu Chúa thánh khiết,

Đấng con tôn [A7]thờ và ngợi [D]ca,

[D]hát với cả thiết tha thành [A7]tín.

Lạy Cứu [D]Chúa sáng thế,

Đấng [D] đã gây [A7]dựng cuộc đời [Bm]con,

bằng [G]nguồn tình yêu [A7]khoan dung nhân [D]ái.

Điệp khúc 1

Lạy Cứu [D]Chúa, chúng con [A7]một lòng thành [D]tâm,

thờ kính [D]Chúa hiến dâng [A7]trọn cuộc đời [D]con.

Duy nhất Đấng con tôn [A7]thờ là Jê-[Bm]sus,

[G]vì Ngài là [A7]tình yêu vô [D]đối.

Câu 2

2.Lạy Cứu Chúa chí ái

đã bỏ ngai [A7]vàng từ trời [D]cao,

[D]đến với thế giới đang lạc [A7]mất.

Ngài giáng [D]thế để gánh

vác [D] bao ô [A7]tội loài người [Bm]mang

[G]đành chịu hy [A7]sinh trên thập [D]giá.

Điệp khúc 1

Lạy Cứu [D]Chúa, chúng con [A7]một lòng thành [D]tâm,

thờ kính [D]Chúa hiến dâng [A7]trọn cuộc đời [D]con.

Duy nhất Đấng con tôn [A7]thờ là Jê-[Bm]sus,

[G]vì Ngài là [A7]tình yêu vô [D]đối.

Câu 3

3.Toàn thế giới khá biết

Chúa đang cai [A7]trị đầy quyền [D]năng,

[D]Đấng Cứu Thế đến ban hạnh [A7]phước;

và chính [D]Chúa cũng đã

cứu [D] bao con [A7]người còn lầm [Bm]than,

còn [G]chìm ngập trong [A7]đau thương hư [D]mất.

Điệp khúc 1

Lạy Cứu [D]Chúa, chúng con [A7]một lòng thành [D]tâm,

thờ kính [D]Chúa hiến dâng [A7]trọn cuộc đời [D]con.

Duy nhất Đấng con tôn [A7]thờ là Jê-[Bm]sus,

[G]vì Ngài là [A7]tình yêu vô [D]đối.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập