Nhạc điệu Trung Hoa
Lời dịch của F. R. Havergal, 1839-1879

Câu 1

[D]1.Tôi nguyện [Bm]thuộc về [F#m]Jê-sus [A7]hoài,

[D]Vốn được [Bm]chuộc mua [F#m]do chính [A7]Ngài;

[D] [D]Linh năng [A7]huyết Chiên [E7]Con chi [A]tày,

[D]Xưa đã [Bm]liều mình [F#m]thay thân [A7]nầy,

[D] [D]Tâm tôi [A]quyết dâng [E7]nơi tay [A]Ngài,

[D]Xin sống [Bm]vì Ngài [F#m]luôn mỗi [A7]ngày. [D]

Câu 2

[D]2.Lâu ngày [Bm]bị ma [F#m]vương chủ [A7]trị,

[D]Bây giờ [Bm]được mang [F#m]danh Chúa [A7]hoài,

[D] [D]Vâng theo [A7]tiếng yêu [E7]thương nhu [A]mì,

[D]Tâm khẩn [Bm]nguyện luôn [F#m]luôn thể [A7]nầy;

[D] [D]Tôi duy [A]có Jê-[E7]sus thiên [A]đài,

[D]Vui thú [Bm]trần tục [F#m]đâu sánh [A7]tày. [D]

Câu 3

[D]3.Hỡi Jê-[Bm]sus tôi [F#m]đương phục [A7]dịch,

[D]Tôi phục [Bm]dịch nhược [F#m]nhu, bất [A7]toàn;

[D] [D]Xin ban [A7]sức thắng [E7]hơn quân [A]nghịch,

[D]Cho ứng [Bm]nghiệm lời [F#m]Cha muôn [A7]vàn;

[D] [D]Xin cho [A]mắt tôi [E7]tinh mọi [A]đàng,

[D]Xem ý [Bm]Ngài dạy [F#m]tôi[A7]ràng. [D]

Câu 4

[D]4.Ôi Jê-[Bm]sus, nhơn [F#m]sao Chủ [A7]dùng

[D]Kẻ nợ [Bm]Ngài như [F#m]tôi thể [A7]nầy?

[D] [D]Tôi đâu [A7]kén chi, [E7]duy phục [A]tùng,

[D]Tai lắng [Bm]từng giờ [F#m]nghe tiếng [A7]Ngài;

[D] [D]Xin dâng [A]trái tim [E7]mong thương [A]cùng,

[D]Vui vẻ [Bm]hầu việc, [F#m]xin Chúa [A7]dùng. [D]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập