Geo. C. Stebbins, 1936
Dịch lời của A. B. Simpson, 1904

Câu 1

1.Kìa, [Bb]cửa cứu rỗi ta vào tự do,

Cần [Eb]chi mong [Bb]chờ đêm ngày kêu [F7]gõ,

[Bb]cửa ấy [Bb]sẵn mở toang từ [Eb]lâu,

Đang [Bb]đợi trông [F7]bạn đây bước vào [Bb]mau.

Điệp khúc

Kìa, [F7]sông sinh mạng tuôn chảy [Bb]bốn mùa,

Người [Gm]đến uống [C7]không cần [F]mua.

Dòng [Bb]nước ấy [Bb]vốn phát nguyên từ trên [Eb]rồi,

Mời [Bb]bạn mau [F7]lại đây uống cùng [Bb]tôi.

Câu 2

2.Ta [Bb]chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,

Giờ [Eb]đây đem [Bb]lòng tin vào ngay [F7]đi;

Phục [Bb]thánh ý [Bb]Chúa, Chúa ban Thần [Eb]Linh,

Cho [Bb]lòng trong [F7]sạch vui hưởng trường [Bb]sinh.

Điệp khúc

Kìa, [F7]sông sinh mạng tuôn chảy [Bb]bốn mùa,

Người [Gm]đến uống [C7]không cần [F]mua.

Dòng [Bb]nước ấy [Bb]vốn phát nguyên từ trên [Eb]rồi,

Mời [Bb]bạn mau [F7]lại đây uống cùng [Bb]tôi.

Câu 3

3.Đừng [Bb]nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,

Lòng [Eb]thêm nghi [Bb]hoặc đêm ngày băn [F7]khoăn.

[Bb]Chúa phán [Bb]hễ ai tin Ngài [Eb]rày,

Xin [Bb]thì cho, [F7]tìm đi ắt gặp [Bb]ngay.

Điệp khúc

Kìa, [F7]sông sinh mạng tuôn chảy [Bb]bốn mùa,

Người [Gm]đến uống [C7]không cần [F]mua.

Dòng [Bb]nước ấy [Bb]vốn phát nguyên từ trên [Eb]rồi,

Mời [Bb]bạn mau [F7]lại đây uống cùng [Bb]tôi.

Câu 4

4.Vậy, [Bb]khá đổi tiếng xin thành lời ca,

Nhận [Eb]tin như [Bb]lời Jê-sus tuyên [F7]ra;

Rằng [Bb]hễ kẻ [Bb]lấy danh ta cầu [Eb]nguyện,

Nhận [Bb]đầy phước [F7]hạnh, ân điển thượng [Bb]thiên.

Điệp khúc

Kìa, [F7]sông sinh mạng tuôn chảy [Bb]bốn mùa,

Người [Gm]đến uống [C7]không cần [F]mua.

Dòng [Bb]nước ấy [Bb]vốn phát nguyên từ trên [Eb]rồi,

Mời [Bb]bạn mau [F7]lại đây uống cùng [Bb]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập