Lelia Naylor Morris, 1862-1929
Dịch lời của L. N. Morris

Câu 1

1.Đời tôi [F]nay đã tình nguyện

ký tên [Bb]gia nhập thập tự đoàn,

Dầu giao [Gm]chiến còn trường [C7]kỳ,

dầu tranh [F]đấu gay go, nguy nàn.

Mặc áo [F]giáp nịt gọn gàng,

tuốt gươm [Bb]thần thẳng tiến, quyết [Gm]chiến,

Nếu anh [F]tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn [C7]trận [F]tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ [F]vô cùng

Xua đối phương [C7]tan rồi, ca khúc thắng [F]oai hùng.

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc [G7]thắng ca nơi tận [C]trung;

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Gm]thánh đây,

Giê-hô-[C7]va vạn quân giúp tôi mạnh [F]mẽ đây!

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Bb]lính chiến,

Muốn kiếm [F]tôi, anh phải đi ngay vào chốn [C7]trận [F]tiền.

Câu 2

2.Cờ yêu [F]thương nhuộm giọt hồng,

phất tung [Bb]lên rợp một vùng trời,

Lòng hăng [Gm]hái truyền đạo [C7]trời

cho muôn [F]kẻ luân vong trong đời.

Dầu địch [F]quân mạnh bực nào,

lướt tên [Bb]đạn quyết tiến, quyết [Gm]chiến,

Nếu anh [F]tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn [C7]trận [F]tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ [F]vô cùng

Xua đối phương [C7]tan rồi, ca khúc thắng [F]oai hùng.

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc [G7]thắng ca nơi tận [C]trung;

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Gm]thánh đây,

Giê-hô-[C7]va vạn quân giúp tôi mạnh [F]mẽ đây!

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Bb]lính chiến,

Muốn kiếm [F]tôi, anh phải đi ngay vào chốn [C7]trận [F]tiền.

Câu 3

3.Nầy xin [F]hỏi, thật bạn đã

ký tên [Bb]gia nhập thập tự đoàn,

Cùng quân [Gm]thánh đồng một [C7]lòng

tận trung [F]với Jê-sus vẹn toàn?

Bạn theo [F]tôi, nhập đội nầy,

trước Chúa [Bb]cùng kết ước quyết [Gm]chiến,

Nếu ai [F]tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn [C7]trận [F]tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ [F]vô cùng

Xua đối phương [C7]tan rồi, ca khúc thắng [F]oai hùng.

Tiếng chân [F]rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc [G7]thắng ca nơi tận [C]trung;

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Gm]thánh đây,

Giê-hô-[C7]va vạn quân giúp tôi mạnh [F]mẽ đây!

Vinh diệu thay [F]tên tôi liệt vào quân [Bb]lính chiến,

Muốn kiếm [F]tôi, anh phải đi ngay vào chốn [C7]trận [F]tiền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập