Câu 1

1.Phước bấy mối giao thân,

phước bấy mối vui thần,

Giờtôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh;

Lớn bấy chốn an thân,

lớn bấy phước siêu trần,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Điệp khúc

Quyết nương, nương vào,

Bình an vượt bao

nguy biến khiếp kinh;

Quyết nương, nương vào,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Câu 2

2.Cứ tiến bước vững an,

lướt đến chốn thiên đàng,

Giờtôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh;

Lối chánh Chúa sẵn ban,

bước tới thấy huy hoàng,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Điệp khúc

Quyết nương, nương vào,

Bình an vượt bao

nguy biến khiếp kinh;

Quyết nương, nương vào,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Câu 3

3.Chẳng khiếp, chẳng phân vân,

quyết cứ vững tinh thần,

Giờtôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh;

Phước thái thắm tâm thần

lúc-sus gần,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Điệp khúc

Quyết nương, nương vào,

Bình an vượt bao

nguy biến khiếp kinh;

Quyết nương, nương vào,

Giờ mà tôi dựa nương

tay Chúa vĩnh sinh.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập