John R. Sweney, 1887
Dịch lời của E. E. Hewitt, s. 1851

Câu 1

1.Tại [Ab]cõi lòng [Db]nầy dương quang đương [Ab]chói,

Sáng [Ab]rỡ muôn [Eb7]màu tỏa [Ab]soi

Sự [Ab]sáng đời [Db]nay không sao so [Ab]sánh,

Bởi [Eb]Jê-sus [Bb7]Chân Quang [Eb7]thánh.

Điệp khúc

Ánh thái [Ab]dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]đây,

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]Christ vui [Ab]mỉm miệng cười,

Lòng tôi [Ab]tắm ánh [Eb7]dương quang [Ab]ngời.

Câu 2

2.Hòa [Ab]khúc nhạc [Db]lòng tôi nay cao [Ab]xướng,

Chúc [Ab]tán Jê-[Eb7]sus Thánh [Ab]Vương,

Còn [Ab]khúc thần [Db]diệu tuy tôi khôn [Ab]tấu,

Duy [Eb]một Jê-[Bb7]sus nghe [Eb7]thấu.

Điệp khúc

Ánh thái [Ab]dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]đây,

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]Christ vui [Ab]mỉm miệng cười,

Lòng tôi [Ab]tắm ánh [Eb7]dương quang [Ab]ngời.

Câu 3

3.Hiện [Ab]cảnh mùa [Db]xuân trong tôi phơi [Ab]phới,

Lúc [Ab]Chúa đang [Eb7]gần gũi [Ab]tôi,

Linh [Ab]điểu bình [Db]an trong tôi đương [Ab]hát,

Với [Eb]hoa thiên [Bb7]ân thơm [Eb7]ngát.

Điệp khúc

Ánh thái [Ab]dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]đây,

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]Christ vui [Ab]mỉm miệng cười,

Lòng tôi [Ab]tắm ánh [Eb7]dương quang [Ab]ngời.

Câu 4

4.Hiện [Ab]cõi lòng [Db]đầy yêu thương, vui [Ab]sướng,

Kính [Ab]mến, hy [Eb7]vọng, tán [Ab]dương,

Bởi [Ab]phước hiện [Db]tại tâm tôi lai [Ab]láng,

Với [Eb]vui tương [Bb7]lai tươi [Eb7]sáng.

Điệp khúc

Ánh thái [Ab]dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]đây,

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]Christ vui [Ab]mỉm miệng cười,

Lòng tôi [Ab]tắm ánh [Eb7]dương quang [Ab]ngời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập