George F. Root, 1820-1895
Dịch lời của Thomas Kelly, 1769 -1855

Câu 1

1.Jê-sus phục [G7]sinh đinh [C]ninh,

[G7]Trừ diệt cơ [C]mưu [F]âm [C]binh;

[Am]Nay mai dân [C]thánh [F]cùng Ngài phục [C]sinh,

[Am]Đồng trị nghìn [G7]thu quang [C]vinh.

Câu 2

2.Jê-sus phục [G7]sinh đinh [C]ninh,

[G7]Hiện ngự trên [C]ngôi [F]quang [C]vinh,

[Am]Hằng cầu Cha [C]cứu [F]chuộc mọi sinh [C]linh,

[Am]Vì họ, Ngài [G7]xưa hy [C]sinh.

Câu 3

3.Jê-sus phục [G7]sinh đinh [C]ninh,

[G7]Nầy, nghe mau [C]mau [F]thiên [C]binh!

[Am]Bay lên thiên [C]quốc [F]truyền lại phân [C]minh

[Am]Về Jê-sus [G7]Christ phục [C]sinh.

Câu 4

4.Hiệp cùng ngàn [G7]muôn thiên [C]binh,

[G7]Hòa điệu hoan [C]ca [F]tôn [C]vinh,

[Am]Reo vang thiên [C]quốc [F]rập ràng âm [C]thinh,

[Am]Đồng ngợi Jê-[G7]sus phục [C]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập