Câu 1

Xem ơn vô lượng vô biên,

Ơn từ Cứu Chúa phổ biến,

Quyền phép huyết Chúa

phiếu lòng sạch bấy,

Hãy mau mau tin nhận ngay.

Mới truy cập