John Darwall
Dịch lời của Charles Wesley

Câu 1

1.Dù muôn lời ca dậy đất,

tán dương suy tôn Vua Trời,

thuật sao được đức yêu thương

và thánh ân cao sâu rộng.

Từ trên ngôi thánh, Ngài đành

lòng vào trần gian hy sinh

cứu muôn tội nhân.

Câu 2

2.Đường đi trần gian thật khó,

bước tôi vẫn không sai dời,

mặt luôn ngời sáng tâm an

bình mắt ngước lên trông Ngài.

Ngài chăn nuôi tôi tại miền

đồng xanh gần nơi suối nước;

Chúa đưa đường tôi.

Câu 3

3.Cùng dâng lời ca ngợi Chúa

chí tôn, yêu thương, công bình,

VuaChúa của nhân

loại; hát lên ca ngợi Ngài.

Bầy chiên của Chúa cùng quỳ

dâng lên hồn thân linh ca

chúc Vua Trời cao.

Mới truy cập