J. B. O. Clemm
Dịch lời của J. O. Thompson

Câu 1

1.Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàng,

Chập chờn như con sóng lượn mau;

Lúa chín khắp nơi nơi trông rỡ ràng,

Nghìn tia sáng thái dương màu.

Điệp khúc

Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông,

Nguyện bảo thêm tôi tớ ra đồng;

Trải khắp đó đây không nên diên trì,

Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.

Câu 2

2.Sáng sớm bảo nông phu ra khắp đồng,

Nhằm hồi trưa sai chúng hoạch thâu;

Trước lúc phía non tây chen ánh hồng,

Gặt xong lúa chín khắp địa cầu.

Điệp khúc

Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông,

Nguyện bảo thêm tôi tớ ra đồng;

Trải khắp đó đây không nên diên trì,

Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.

Câu 3

3.Hỡi kẻ Chủ sai ra khắp cánh đồng,

Cùng gặt muôn muôn lúa vàng đây,

Tối đến chúng ta yên trong giấc nồng,

Miền thiên quốc thỏa vui sum vầy.

Điệp khúc

Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông,

Nguyện bảo thêm tôi tớ ra đồng;

Trải khắp đó đây không nên diên trì,

Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.

Mới truy cập