William J. Kirkpatrick, 1892
Dịch lời của W. J. Kirkpatrick

Câu 1

1.Ngày [Ab]trước cách Cha tôi [Db]đã lạc [Ab]đường,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

Tội [Ab]lỗi bước xưa tôi [Db]trải dặm [Ab]trường,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Câu 2

2.Từng [Ab]phí biết bao năm, [Db]tháng, ngày, [Ab]giờ,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

Tự [Ab]hối khóc than, đôi [Db]mắt mịt [Ab]mờ,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Câu 3

3.Mệt [Ab]ngất bởi tôi đeo [Db]đuổi tội [Ab]hoài,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

Cậy [Ab]ở ái tâm, tin [Db]ở lời [Ab]Ngài,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Câu 4

4.Hồn [Ab]rất đắng cay, đau [Db]khổ tận [Ab]lòng,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

Nguyện [Ab]bổ sức thêm, hưng [Db]khởi nguyện [Ab]vọng,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Câu 5

5.Nguyện [Ab]khẩn, ước mong luôn [Db]của lòng [Ab]nầy,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

[Ab]Chúa chết thay tôi, [Db]kẻ tội [Ab]đầy,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.

Câu 6

6.Cần [Ab]huyết Jê-sus thanh [Db]tẩy tội [Ab]trần,

Nay quy hướng cố [Eb]gia;

Nguyền [Ab]phiếu trắng tôi hơn [Db]tuyết bội [Ab]phần,

[Fm]Nay quy [Eb7]hướng cố [Ab]gia.

Điệp khúc

[Ab]Hướng cố gia, [Db]tôi quay về,

[Ab]Lòng quyết tách đường [Eb7]mê.

Lạy [Ab]Chúa hãy giang tay [Db]mẫn từ [Ab]Ngài,

[Fm]Tôi nay [Eb7]quyết đáo [Ab]lai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập