W. G. Fischer, 1835-1912
Dịch lời của Mrs. M.M. Stockton

Câu 1

1.Kìa tình yêu thương Chúa khôn suy lường,

Dẫu người gian ác, Chúa thương,

Ban một ơn cứu giá cao phi thường,

Ai nhận tin thoát tử vương.

Điệp khúc

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi,

yêu thương chính thân tôi,

Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi,

Chết thay trên thập tự rồi.

Câu 2

2.Giờ nầy tôi xưng Đấng sống lại rồi

Thuộc về tôi bởi đức tin

Do sự hy sinh Chúa, tôi sạch tội,

Tâm hồn trong trắng tuyết in.

Điệp khúc

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi,

yêu thương chính thân tôi,

Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi,

Chết thay trên thập tự rồi.

Câu 3

3.Vì tình yêu thương Thánh Linh lâm trần,

Dạy mọi con cái của Cha

thoát tội căn, hưởng nghỉ ngơi thập phần,

Duy nhờ tin danh Chúa ta.

Điệp khúc

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi,

yêu thương chính thân tôi,

Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi,

Chết thay trên thập tự rồi.

Câu 4

4.Mọi người tin Chúa bước đi vui hoài,

Được đầy ơn phước Chúa ban,

Hân hạnh tiên hưởng vĩnh sinh thiên đài,

Ô, thật vui thú, vẻ vang!

Điệp khúc

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi,

yêu thương chính thân tôi,

Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi,

Chết thay trên thập tự rồi.

Câu 5

5.Này người tân sinh khải ca vang lừng,

Giày đạp oai thế quỷ ma,

Do quyền năng Chúa chính khi ly trần,

Tử thần kinh khiếp lánh xa.

Điệp khúc

Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi,

yêu thương chính thân tôi,

Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi,

Chết thay trên thập tự rồi.

Mới truy cập