Mabel Johnston Camp, s.1871
Dịch lời của M. J. C

Câu 1

Jê-sus tái lâm rày mai,

Jê-sus tái lâm rày mai,

-sus xưa tái hồi,

Một -sus ấy thôi;

Jê-sus tái lâm rày mai,

Jê-sus tái lâm rày mai,

Kìa, Chúa Jê-sus lại đến

Đầy vinh hiển, rất oai quyền.

Mới truy cập