Wendell P. Loveless
Dịch lời của W.P. Loveless

Câu 1

1.Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay

đem lời Jê-sus dắt đưa thế nhân.

Nhiều anh em bạn chết mất

trong trần thế nơi bến mê.

Nhiều người đang còn say đắm

thú trần mà không ai dẫn đưa đến Cha.

Nhờ Jê-sus ban lòng yêu thương,

tôi làm chứng nhân suốt đời.

Câu 2

2.Ngày hôm nay xin Ngài dắt lối,

xin Ngài dạy tôi nói danh Chúa thôi!

Bạn thân tôi bao người hấp hối,

hy vọng thấy đâu giữa đời.

Lòng người lo buồn luôn vắng tiếng cười,

họ trông mong sống trong thỏa vui.

Nhờ Jê-sus ban lòng yêu thương,

tôi làm chứng nhân suốt đời.

Mới truy cập