W. G. Fischer, 1835-1912
Dịch lời của Mrs. M.M. Stockton

Câu 1

1.Kìa [Eb]tình yêu [Gm]thương Chúa [Eb]khôn suy lường,

Dẫu [Ab]người gian [Fm]ác, Chúa [Eb]thương,

[G7]Ban [Cm]một ơn [Bb7]cứu giá [Eb]cao [G]phi [Cm]thường,

[C7]Ai [Fm]nhận [Bb]tin [F7]thoát tử [Bb7]vương.

Điệp khúc

[Eb]Cao [Gm]quý thay! Đức [Eb]Chúa Trời [Bb7]tôi,

[Eb]Vì [Ab]yêu thương [Cm]chính thân [Bb7]tôi,

Sai [Eb]Con [Gm]quý yêu xuống [Eb]chốn tội [Bb]lỗi,

[Ab]Chết [Eb]thay trên [Bb7]thập tự [Eb]rồi.

Câu 2

2.Giờ [Eb]nầy tôi [Gm]xưng Đấng [Eb]sống lại rồi

Thuộc [Ab]về tôi [Fm]bởi đức [Eb]tin

[G7]Do [Cm]sự hy [Bb7]sinh Chúa, [Eb]tôi [G]sạch [Cm]tội,

[C7]Tâm [Fm]hồn [Bb]trong [F7]trắng tuyết [Bb7]in.

Điệp khúc

[Eb]Cao [Gm]quý thay! Đức [Eb]Chúa Trời [Bb7]tôi,

[Eb]Vì [Ab]yêu thương [Cm]chính thân [Bb7]tôi,

Sai [Eb]Con [Gm]quý yêu xuống [Eb]chốn tội [Bb]lỗi,

[Ab]Chết [Eb]thay trên [Bb7]thập tự [Eb]rồi.

Câu 3

3.Vì [Eb]tình yêu [Gm]thương Thánh [Eb]Linh lâm trần,

Dạy [Ab]mọi con [Fm]cái của [Eb]Cha

[G7]thoát [Cm]tội căn, [Bb7]hưởng nghỉ [Eb]ngơi [G]thập [Cm]phần,

[C7]Duy [Fm]nhờ [Bb]tin [F7]danh Chúa [Bb7]ta.

Điệp khúc

[Eb]Cao [Gm]quý thay! Đức [Eb]Chúa Trời [Bb7]tôi,

[Eb]Vì [Ab]yêu thương [Cm]chính thân [Bb7]tôi,

Sai [Eb]Con [Gm]quý yêu xuống [Eb]chốn tội [Bb]lỗi,

[Ab]Chết [Eb]thay trên [Bb7]thập tự [Eb]rồi.

Câu 4

4.Mọi [Eb]người tin [Gm]Chúa bước [Eb]đi vui hoài,

Được [Ab]đầy ơn [Fm]phước Chúa [Eb]ban,

[G7]Hân [Cm]hạnh tiên [Bb7]hưởng vĩnh [Eb]sinh [G]thiên [Cm]đài,

[C7]Ô, [Fm]thật [Bb]vui [F7]thú, vẻ [Bb7]vang!

Điệp khúc

[Eb]Cao [Gm]quý thay! Đức [Eb]Chúa Trời [Bb7]tôi,

[Eb]Vì [Ab]yêu thương [Cm]chính thân [Bb7]tôi,

Sai [Eb]Con [Gm]quý yêu xuống [Eb]chốn tội [Bb]lỗi,

[Ab]Chết [Eb]thay trên [Bb7]thập tự [Eb]rồi.

Câu 5

5.Này [Eb]người tân [Gm]sinh khải [Eb]ca vang lừng,

Giày [Ab]đạp oai [Fm]thế quỷ [Eb]ma,

[G7]Do [Cm]quyền năng [Bb7]Chúa chính [Eb]khi [G]ly [Cm]trần,

[C7]Tử [Fm]thần [Bb]kinh [F7]khiếp lánh [Bb7]xa.

Điệp khúc

[Eb]Cao [Gm]quý thay! Đức [Eb]Chúa Trời [Bb7]tôi,

[Eb]Vì [Ab]yêu thương [Cm]chính thân [Bb7]tôi,

Sai [Eb]Con [Gm]quý yêu xuống [Eb]chốn tội [Bb]lỗi,

[Ab]Chết [Eb]thay trên [Bb7]thập tự [Eb]rồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập