John B. Dykes, 1860
Dịch lời của Reginald Heber, 1829

Câu 1

1.Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Đấng Chủ tể oai quyền!

Đang khi tưng tưng sáng,

chúng tôi cùng dâng khúc hoan ca;

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Trí dõng ái đức biên!

Chúa Ba Ngôi vốn

một thể oai nghi, rạng lòa.

Câu 2

2.Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Các thánh chúc tôn Ngài,

Tunguy danh Chúa,

gieo kim miện quanh biển lưu ly;

Chê-ru-bin-ra-phin

Cúi xuống trước Chúa linh oai;

Đấng xưng Nguyên hữu,

Hiện hữu, chung hạn kỳ.

Câu 3

3.Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Dẫu bóng tối che Ngài,

Xưa nay muôn muôn mắt

kẻ ô tội khôn thấy thiên nhan;

Ngoài Ngài không ai, không ai,

Chỉ Chúa chí thánh không hai,

Đấng linh năng,

thánh sạch với yêu thương hoàn toàn.

Câu 4

4.Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Đấng Chủ tể oai quyền!

Trên không trung, nơi đất,

biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi;

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay,

Trí dõng ái đức biên!

Chúa Ba Ngôi vốn

một thể oai nghi đời đời!

A-men.

Mới truy cập