George C. Stebbins, 1846-1946
Dịch lời của Eliza M. Sherman

Câu 1

Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi,

Ta hát một thiên cađối,

Chúc Jê-sus phục sinh vinh cùng,

Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Mới truy cập