Carl Tuttle
Dịch lời của C.Tuttle

Câu 1

1. Hô-sa-na! Hô- sa-na! Hô- sa-na!

Ca ngợi Vua hiển vinh.

1. Hô-sa-na! Hô- sa-na! Hô- sa-na!

Ca ngợi Vua hiển vinh.

Điệp khúc

Với tất cả tâm hồn con,

Cất tiếng hát ngợi khen,

Đấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời,

Hô-sa-na! Danh Ngài trên từng trời.

Câu 2

Huy hoàng, oai quyền,

hiển vinh thay là Vua các vua.

Huy hoàng, oai quyền,

hiển vinh thay là Vua các vua.

Điệp khúc

Với tất cả tâm hồn con,

Cất tiếng hát ngợi khen,

Đấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời,

Hô-sa-na! Danh Ngài trên từng trời.

Mới truy cập