Joseph Barnby, 1838-1896
Dịch lời của Charles Wesley, 1708-1788

Câu 1

1.Tôi phải đưa đến nơi thiên tòa,

Đối chất trước ngôi Toàn Năng

Về mọi tâm không, gian trá,

Với ngôn sinh thời chăng?

Câu 2

2.Thật những chỗ sâu kín trong tâm nầy

Chẳng bao lâu sẽ lộ ngay,

Tùy việc hôm nay tôi xử đấy,

Chúa ban khen hay phạt đây.

Câu 3

3.Như thế chính tôi đáng nên e gìn

Chính tâm tư ngôn hành nay;

ngày tương lai tôi khôn giấu kín

Trước ngôi tôn nghiêm trình khai.

Câu 4

4.Lạy Đấng nắm chết sống trong tay Ngài,

Giúp sức thức canh đợi nay,

Hầu hành ngôn tôi luôn luôn không sái,

Giúp bước tôi trên đường ngay.

Câu 5

5.Ngày thẩm phán kia nếu không xa rày,

Chúa cho tôi am tường nay;

Nguyền được hòa thân trong Cha nhân ái,

Trước khi tôi ra tòa đây.

A-men.

Mới truy cập