George J. Elvey, 1868
Dịch lời của Mathew Bridges, 1851

Câu 1

1.Nguyện tụng ngợi Chiên Con thánh,

Hiến vương miện kể muôn ngàn,

Cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh,

Lấp bao bản hát thế gian,

Khá hát lớn linh hồn hỡi,

Chúc Đấng thay ngươi chịu chết,

Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,

Hát khúc hoan ca bất tuyệt.

Câu 2

2.Nguyện tụng ngợi Vua nhân ái,

Hiến vương miện rất huy hoàng;

Kìa, xem thương tích chân, tay hòa hai,

Chiếu ra ánh sáng hiển vang!

Những dấu đinh kia lòa chói

khiến mắt thiên binh đều quáng

Trước ánh sáng thánh vết thương bật soi,

Cúi xuống che mặt phục toàn.

Câu 3

3.Nguyện tụng ngợi Vua an thới,

Hiến vương miện rất huy hoàng;

Ngài dẹp yên chiến tranh trong mọi nơi,

Đất ca xướng Chúa vĩnh an!

Nước Chúa ta lâu dài bấy,

Hãy hát chung quanh bệ thánh

Hoa trổvết đinh chân Ngài đây,

Tỏa ngát hương thơm thiên thành.

Câu 4

4.Nguyện tụng ngợi Vua muôn thuở,

Hiến vương miện Chúa niên thì,

Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,

Chẳng ai tả nổi đức uy!

Cứu Chúa thay tôi chịu chết,

Ấy Đấng muôn vật tụng tán,

Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,

Suốt muôn thu không suy tàn.

Mới truy cập