Gioacchino A. Rossini,1792-1868
Dịch lời của John Newton, 1725-1807

Câu 1

1.Tôi thấy Đấng treo thân trên thập tự

Gần chết, huyết tươi tuôn đầy;

Ngài ngó tôi với cặp mắt mệt lử,

Đứng bên thập giá, tôi ngây.

Câu 2

2.Sự ngó ấy xui tâm tôi nghẹn đầy,

Đến chết cũng không quên đâu,

Dường cáo tôi thủ phạm giết Ngài đấy,

Dẫu Christ nào nói nửa câu.

Câu 3

3.Chẳng biết nỗi chi xưa tôi làm vầy,

Dẫu khóc ích chi thân nầy;

Sợ khiếp tôi biết chạy trốn đâu đấy,

Bởi tôi từng giết Chúa đây.

Câu 4

4.Lần ngó thứ hai như tuyên lời vàng:

“Ta thứ tha con nhưng không,

cứu con sống ta chết nào quản,

Giá mua chuộc chính huyết hồng”.

Câu 5

5.Vậy, chính chỗ đây bêu ra tội trọng,

Thật gớm ghê thay tâm tôi!

cũng nơi ấn tha thứ Ngài đóng,

Ấy sâu nhiệm của ơn trời!

Mới truy cập