Câu 1

1.Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

Niềm vui trong Jê-sus ban sự sống,

đến với bao nhiêu người.

Ngài ban cho ta bao sức sống khi

lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.

Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

Câu 2

2.Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán:

“Hỡi con! kết quả ?”

Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán:

“Hỡi con! kết quả ?”

Tình yêu Cha ban sức sống mới trong

lòng người yêu ta cho luôn đắc thắng hơn.

Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

Mới truy cập