Daniel Iverson, 1926
Dịch lời của Daniel Iverson

Câu 1

Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở, đến ngự tâm đây,

Xin Linh Giê-hô-va hằng sống, mau đến tâm nầy.

Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!

Xin Linh Giê-hô-va mau đến, dẫy đầy tâm nầy.

Mới truy cập