Câu 1

1.Tôi thấy Đấng treo thân trên thập tự

Gần chết, huyết tươi tuôn đầy;

Ngài ngó tôi với cặp mắt mệt lử,

Đứng bên thập giá, tôi ngây.

Câu 2

2.Sự ngó ấy xui tâm tôi nghẹn đầy,

Đến chết cũng không quên đâu,

Dường cáo tôi thủ phạm giết Ngài đấy,

Dẫu Christ nào nói nửa câu.

Câu 3

3.Chẳng biết nỗi chi xưa tôi làm vầy,

Dẫu khóc ích chi thân nầy;

Sợ khiếp tôi biết chạy trốn đâu đấy,

Bởi tôi từng giết Chúa đây.

Câu 4

4.Lần ngó thứ hai như tuyên lời vàng:

“Ta thứ tha con nhưng không,

cứu con sống ta chết nào quản,

Giá mua chuộc chính huyết hồng”.

Câu 5

5.Vậy, chính chỗ đây bêu ra tội trọng,

Thật gớm ghê thay tâm tôi!

cũng nơi ấn tha thứ Ngài đóng,

Ấy sâu nhiệm của ơn trời!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập