John B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Henry Alford, 1810-1871

Câu 1

1.Trần [G]thế đắm đuối [G]chết trong đêm [C]ô tội [G]đầy;

[D7]Nhân gian hư vong, nhưng [D7]Chúa Jê-sus [G]đến.

Ngài gánh ác uế [G]tôi, trên [C]thập tự chịu [Am]chết;

Chúa [G]dâng mình tuôn huyết hồng thế tôi [D7]và [G]bạn.

Điệp khúc

Kính khen Ngài đã [C]chuộc mua [Cm]chính [G]tôi,

Kính khen Ngài gội [A7]hồn thân trắng [D]trong.

[G]Kính khen Ngài, mọi [C]tội xưa thứ [G]tha;

Cứu ân diệu [Am]vinh [E]ban [Am]phát [G]cho [D7]muôn [G]người.

Câu 2

2.Kìa [G]Jê-sus đến [G]bỏ ngôi cao [C]sang từ [G]trời,

[D7]Dâng thân hy sinh và [D7]Chúa vui chịu [G]chết.

Ngài gánh cả khổ [G]đau, cam [C]chịu hình thay [Am]thế;

Kính [G]yêu Ngài luôn mến Ngài, chúc tán [D7]đời [G]đời.

Điệp khúc

Kính khen Ngài đã [C]chuộc mua [Cm]chính [G]tôi,

Kính khen Ngài gội [A7]hồn thân trắng [D]trong.

[G]Kính khen Ngài, mọi [C]tội xưa thứ [G]tha;

Cứu ân diệu [Am]vinh [E]ban [Am]phát [G]cho [D7]muôn [G]người.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập