John R. Sweney, 1887
Lê Đình Tươi c.1942

Câu 1

1.Đêm [Ab]vắng trời [Db]thanh canh khuya sao [Ab]sáng,

[Fm]tiếng thiên [Eb7]thần báo [Ab]vang,

Mừng bấy bọn [Db]chăn bôn ba đến [Ab]chỗ,

Thấy [Eb]Con sanh [Bb7]nơi máng [Eb]cỏ.

Điệp khúc

Đấng Thánh [Ab]lâm phàm, [Db]giữa đêm [Ab]vinh hạnh,

Đạo bình [Ab]an, ân điển thấm khắp chúng [Eb7]sanh,

Bởi [Ab]thương ta, [Db]Christ bỏ ngôi thiên [Ab]đường,

Màn sương [Ab]chiếu đất [Eb7]thấu đêm [Ab]trường.

Câu 2

2.Bác [Ab]sĩ nhờ [Db]ngôi sao Mai soi [Ab]sáng,

Tiến [Fm]bước bao [Eb7]nài khốn [Ab]nan,

Ra mắt Hài [Db]Nhi đang nương trong [Ab]quán,

Kính [Eb]dâng trân [Bb7]châu chúc [Eb]tán.

Điệp khúc

Đấng Thánh [Ab]lâm phàm, [Db]giữa đêm [Ab]vinh hạnh,

Đạo bình [Ab]an, ân điển thấm khắp chúng [Eb7]sanh,

Bởi [Ab]thương ta, [Db]Christ bỏ ngôi thiên [Ab]đường,

Màn sương [Ab]chiếu đất [Eb7]thấu đêm [Ab]trường.

Câu 3

3.Ôi, [Ab]cảnh vườn [Db]xưa A-đam sa [Ab]ngã,

Khiến [Fm]tử tôn [Eb7]phục ác [Ab]ma;

Máng cỏ hèn [Db]nay Jê-sus sinh [Ab]giáng,

Cứu [Eb]ta, đưa [Bb7]lên nơi [Eb]sáng.

Điệp khúc

Đấng Thánh [Ab]lâm phàm, [Db]giữa đêm [Ab]vinh hạnh,

Đạo bình [Ab]an, ân điển thấm khắp chúng [Eb7]sanh,

Bởi [Ab]thương ta, [Db]Christ bỏ ngôi thiên [Ab]đường,

Màn sương [Ab]chiếu đất [Eb7]thấu đêm [Ab]trường.

Câu 4

4.Chân [Ab]Chúa thành [Db]nhân ban ơn giải [Ab]phóng,

Thế [Fm]giới khỏi [Eb7]vòng tử [Ab]vong;

Hạnh phước đời [Db]ta hân hoan, vui [Ab]thỏa,

Bởi [Eb]tin hồng [Bb7]ân[Eb]giá.

Điệp khúc

Đấng Thánh [Ab]lâm phàm, [Db]giữa đêm [Ab]vinh hạnh,

Đạo bình [Ab]an, ân điển thấm khắp chúng [Eb7]sanh,

Bởi [Ab]thương ta, [Db]Christ bỏ ngôi thiên [Ab]đường,

Màn sương [Ab]chiếu đất [Eb7]thấu đêm [Ab]trường.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập