Daniel B. Towner, 1902
Dịch lời của W. Martin, 1902

Câu 1

1.Tuy giông [C]tố xô hồn mạnh thay,

Sa-tan [F]tức muốn cắn nuốt [C]ngay,

Nương trong [G7]Chúa chí tôi nào [C]rúng,

Dẫu sóng [D7]gió thét gầm hiếp [G7]húng.

Neo tôi [C]chắc thật [G7]an ninh [C]bấy,

[F]Quyết cứ [C]neo vững [G7]tâm hồn [C]đây.

Điệp khúc

Neo tôi [C]chắc, [F] rất chắc, chắc [C]lắm,

Bao giông [G7]tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân [C]bách nhỏ [C]bé mong [F]manh,

Không trôi [D7]trác, lắc chao chòng [G]chành,

Neo tôi [C]chắc, [F]chắc, [C]chắc, chắc [C]chắn [G7]an [C]lành.

Câu 2

2.Bao tai [C]ách đang dồi dập tôi,

Như cơn [F]sóng dưới đáy biển [C]sôi,

Mây muôn [G7]lớp kéo lên mù [C]tối,

Sức gió [D7]cuốn nước trào khắp [G7]lối.

Tôi không [C]núng dẫu [G7]giữa cảnh [C]khó,

[F]Đá lớn [C]neo chắc [G7]không cần [C]lo.

Điệp khúc

Neo tôi [C]chắc, [F] rất chắc, chắc [C]lắm,

Bao giông [G7]tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân [C]bách nhỏ [C]bé mong [F]manh,

Không trôi [D7]trác, lắc chao chòng [G]chành,

Neo tôi [C]chắc, [F]chắc, [C]chắc, chắc [C]chắn [G7]an [C]lành.

Câu 3

3.Khi giông [C]tố xô giạt thuyền tôi,

Neo thiêng [F]giữ chắc chắn chẳng [C]trôi,

Neo thiêng [G7]ấy mắt không nhìn [C]thấy,

Giữ chiếc [D7]bách giữa dòng vững [G7]bấy,

An nhiên [C]lướt sóng [G7]gió, bão [C]tố,

[F]Lướt đến [C]khi sóng [G7]không còn [C]nhô.

Điệp khúc

Neo tôi [C]chắc, [F] rất chắc, chắc [C]lắm,

Bao giông [G7]tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân [C]bách nhỏ [C]bé mong [F]manh,

Không trôi [D7]trác, lắc chao chòng [G]chành,

Neo tôi [C]chắc, [F]chắc, [C]chắc, chắc [C]chắn [G7]an [C]lành.

Câu 4

4.Bao ren [C]rối đang trùm bọc tôi,

Cơn bi [F]đát lướt đến cuốn [C]lôi,

Cơn giông [G7]tố khiến ban ngày [C]tối,

Đứa cám [D7]dỗ lắm lời phỉnh [G7]dối,

Tôi luôn [C]đứng vững [G7]bởi Đá [C]Khối,

[F]Ấy chính [C]neo giữ [G7]thân, hồn [C]tôi.

Điệp khúc

Neo tôi [C]chắc, [F] rất chắc, chắc [C]lắm,

Bao giông [G7]tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân [C]bách nhỏ [C]bé mong [F]manh,

Không trôi [D7]trác, lắc chao chòng [G]chành,

Neo tôi [C]chắc, [F]chắc, [C]chắc, chắc [C]chắn [G7]an [C]lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập